Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat GDPR Alapelvek, fogalmak, meghatározások

1) A honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve Tóth Antal 2120 Dunakeszi,Posta u.11. tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jog-orvoslati lehetőségeire is.

2) A Szabályzat időbeli hatályát a fed lapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa, és új Szabályzatot tegyen közzé. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

3) Fogalmak, meghatározások Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azo- nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:
Az adatkezelő: neve: Tóth Antal
adószáma: 58539048-1-33
székhelye: 2120 Dunakeszi, Posta utca 11.
e-mail címe: tonio@karikatura.hu weboldala: https://portrekarikaturak.hu

A jelen Szabályzat szerintiadatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltatóként: neve: Websupport Magyarország Kft. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-322570 székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18.-22. e-mail címe: support@websupport.hu weboldala: https://websupport.hu az általa végzett művelet: A személyes adatok tárolása.

Könyvelőként:
neve: -
adószáma: -
székhelye: -
általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési fel-adatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

A https://portrekarikaturak.hu megtekintésével kapcsolatos adatkezelés 1) A https://portrekarikaturak.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. 2) A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik- ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható. 4) A honlap tartalmazhat úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://portrekarikaturak.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható. 5) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően a kapcsolatfelvétel menüpont segítségével kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti.
 Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelés részletezése Információkérés Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről. 1) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 2) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattar- tás. A kezelt adatok köre és célja: Adat Cél név azonosítás e-mail cím kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás telefonszám kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata 3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
5) Az adatkezelés folyamata:

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

c) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott. Ajánlatkérés Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat- védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás. A kezelt adatok köre és célja: Adat Cél név azonosítás e-mail cím kapcsolattartás kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges rendelt termék/szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges rendelt termék/szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges telefonszám kapcsolattartás

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
5) Az adatkezelés folyamata:

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

c) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott. Megrendelés Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat- védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.


4) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

5) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően. A kezelt adatok köre és célja: Adat Cél A panasz azonosítója azonosítás név azonosítás A panasz beérkezésének időpontja azonosítás telefonszám kapcsolattartás a hívás időpontja azonosítás a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás számlázási/levelezési/e-mail cím kapcsolattartás panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás panasz kivizsgálása csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása panasz oka panasz kivizsgálása maga a panasz. panasz kivizsgálása

6) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

7) Az adatkezelés folyamata: a) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel. b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt. Az adatokhoz való hozzáférés 1)

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. 2) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul. 3) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben a) az Adatkezelő az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára, b) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, c) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Adatbiztonsági intézkedések 1)

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe. 2) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltozta- tása ellen.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok Tájékoztatás kéréséhez való jog 1) Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa: a) milyen személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél miatt, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 2) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Helyesbítéshez való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Törléshez való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt ha- táridő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Zároláshoz való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat. Tiltakozáshoz való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek- ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattárazásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Jelen dokumentum 2022.04.18. dátummal lép hatályba és visszavonásig, vagy újabb szabályzat érvénybe lépéséig hatályos.

.

GDPR

 1. Alapelvek, fogalmak, meghatározások

1) A csikojatszofal.hu, honlap működtetése, az azon keresztül kínált szolgáltatások nyújtása, illetve Tóth Antal 2120 Dunakeszi,Posta u.11. tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban:  Szabályzat ) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések napjáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jog-orvoslati lehetőségeire is.

2) A Szabályzat időbeli hatályát a fed lapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa, és új Szabályzatot tegyen közzé. Új verzió verziójával a korábbi verzió hatályát veszti.

3) Fogalmak, meghatározások

Érintett:  minden meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes  adat:  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azo- nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatok:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokra,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatokra, valamint a bűnügyi személyes adatokra

Adatkezelő:  aki önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés célját határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasználási eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja.

Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, biztosítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának vizsgálata, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, minden művelet végrehajtásához alkalmazott és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzett; Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy amely szerződés alapján – jogszabályi előírás alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végezték.

Adatvédelmi  incidens:  személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, termék, nyilvánosságrahozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.:  Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Fgytv.:  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.

Különleges  adatot  az  Adatkezelő  nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:

 

Az adatkezelő:
neve: Tóth Antal 
Nyílvántartási szám: 518334668
adószáma: 58539048-1-33
székhelye: 2120 Dunakeszi, Posta utca 11.
e-mail cím: tonio@karikatura.hu
weboldala: https://portrekarikaturak.hu

 

A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

 

Tárhelyszolgáltatóként:
neve: Websupport Magyarország Kft.
cégjegyzékszáma: Cg.  01-09-322570
székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18.-22.
e-mail cím: support@ websupport.hu
weboldala: https://w ebsupport.hu
az általa végzett művelet: A személyes adatok tárolása.

 

Könyvelőként:
neve: -
adószáma: -
székhelye: -
az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési fel-adatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

 

Kézbesítőként:
neve: Magyar Posta Zrt.
adószáma: 10901232-2-44
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

A https://portrekarikaturak.hu  megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1) A  https://portrekarikaturak.hu  honlapon a bárki számára elérhető közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezek az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel.

2) A „cookie”- k (sütik) működnek, amely a honlapon keresztül a döntően honlapon döntően honlapon is működik, mely a honlappal kapcsolatos tartalma őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybevételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas tudás nem tárolnak.

3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket használó saját szá- mítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Ezzel kapcsolatos további információ a   https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-  vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

4) A honlap tartalmazhat a Facebook képpontot is, amely lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a hasonló adattárolási lehetőségeket megtalálja, és az adatokat az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásait nyújtja, és célzott hirdetéseket jelenít meg nekik. , akik előzőleg felkeresték  a  https://portrekarikaturak.hu  honlapot. Bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja, hogy a hirdetések célja az adatok gyűjtése és felhasználása.

Ezzel kapcsolatos további információ a  https://www.facebook.com/about/privacy  magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

5) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően a kapcsolatfelvétel menüpont segítségével, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulás az adatkezelő az e-mail elküldésével ajánlottak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, ha megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével az e-mailt.

 1. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelési részletezése

 1. Információkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást az adatkezelésről.

1)    Az adatkezelés jogalapja:  Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattar- tás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás, igény pontosítása, információs adás
telefonszámon kapcsolattartás, igény pontosítása, információs adás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

3)    Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és az Adatkezelő információtól kér személyes adatainak megadásával.

4)    Az adatkezelés időpontja:  A cél megvalósulásáig.

5)    Az adatkezelés folyamata:

 1. a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információk céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 2. b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 3. c) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

 1. Ajánlatkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1)    Az adatkezelés jogalapja:  Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendeltetett termék/szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges
rendeltetett termék/szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
telefonszámon kapcsolattartás

3)    Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér a szükséges adatok megadásával.

4)    Az adatkezelés időpontja:  Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5)    Az adatkezelés folyamata:

 1. a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal az Adatkezelőhöz.
 2. b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 3. c) az Adatkezelő ajánlatot ad olyan módon, ahogy az érintettel megállapodott.

 1. Megrendelés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1)    Az adatkezelés jogalapja:  A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszámon kapcsolattartás
megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése a teljesítéshez szükséges
megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma a teljesítéshez szükséges
szállítási vagy teljesítési határidő a teljesítéshez szükséges
speciális igények megjelölése a teljesítéshez szükséges

3)    Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.

4)    Az adatkezelés időszaka:  Cél megvalósulásáig

5)    Az adatkezelés folyamata: az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.

 1. a) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 2. b) az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.
 3. c) az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfoga-

dását követő szerződés szerinti teljesítést nyújt, vagy terméket ad el a megrendelő számára.

 1. d) az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, aki a számla alapján kiegyenlíti azt
 2. e) az Adatkezelő a számla kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

 1. Viszonteladói megrendelés

1)    Az adatkezelés jogalapja:  Viszonteladói programban való részvétel az Adatkezelő által felkínált lehetőség elfogadásával, hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  A program jogosult érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és fennállásának feltételei, az érintettek tájékoztatása a kizárólagos megrendelőknek szóló kedvezményekről, akciókról, az ehhez szükséges kapcsolattartásról.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszámon kapcsolattartás
Adószám, cégjegyzékszám, cég elnevezése azonosításhoz szükséges
Partneri hírlevélre feliratkozás meg-tétele kapcsolattartás

3)    Az érintettek köre:  Minden jogi személy, aki használja az Adatkezelő szolgáltatásait.

4)    Az adatkezelés időpontja:  Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5)    Az adatkezelés folyamata:

 1. a) Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő vevő részére jogosultságot állít be és erről tájékoztatja az érintettet
 2. b) Az érintett belépéssel kifejezését adja viszonteladói partnerré válásra.

 1. c) Az érintett részéről felmerülő új igény esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érin- tett megfelel-e a Viszonteladó partner feltételeinek és a vizsgálatnak az érintettet értesíti.

 1. Hírlevél küldése

1)    Az adatkezelés jogalapja:  A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson ala-

pul.

2)    Az adatkezelés célja:  A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozott szolgáltatásokról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítési változásáról, elmaradásáról.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

3)    Az  érintettek köre:  Minden jogi személy, amely az Adatkezelő híreiről, akcióiról, ked- vezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4)    Az adatkezelés állapota:  Az érintett kérésére való törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az

 1. a) elektronikus levelek alján lévő „ Leiratkozás ” link segítségével (azonnali leiratkozás),

vagy

 1. b) az  info@csikojatszofal.hu e-mail címre, lehetőleg  az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy
 2. c) a  https://csikojatszofal.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán található „Név”, „Üzenet”, „-E”

mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel- tüntetésével, vagy

 1. d) postai úton a 1142 Budapest, Komáromi út 12. címre

küldött leiratkozási kérelem útján.

A leiratkozni kívánó érintettek tisztában kell lenni azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, ab)-c)-d) alpontok szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követő hírlevél nem jelenti.

a leiratkozási kérelem figyelembevételének mellőzését.

 1. Közösségi oldalakon jelenlét és marketing

1)    Az adatkezelés jogalapja:  Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profilhoz kapcsolódó adatkezelés hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  Az Adatkezelő webhely tartalmak közösségi oldalakon található megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Adat Cél
név azonosítás
használatos fotó azonosítás
hozzászólás vélemény, hozzászólás kifejezése
értékelés vélemény, hangulat kifejezése
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

3)    Az érintettek köre  : Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait lá- togatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/ dislike   ), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

4)    Az adatkezelési hét:  A leiratkozásig.

 1. Blog használat

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1)    Az adatkezelés jogalapja:  A blog használattal kapcsolatos minden tevékenység önkéntes hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  az érintett az Adatkezelő blogjával kapcsolatos véleményét kinyil-váníthassa, az abban foglalt tartalom szempontjából egyéni szempontok szerinti megköze- lítést vessen fel.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
hozzászólás az álláspont rögzítése

3)    Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított bloghoz kíván szólni, ezért személyes adatainak megadásával regisztrál, bejelentkezik.

4)    Az adatkezelés időpontja:  A cél megvalósulásáig.

 1. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-

védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1)    Az adatkezelés jogalapja:  A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

2)    Az adatkezelés célja:  az érintett személyek pénzügyi teljesítésének elősegítése.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél
név (számlabitokosé) azonosítás
e-mail cím (postai cím) a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
bankszámlaszám azonosítás
közlemény azonosítás
összeg a teljesítéshez szükséges

3)    Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.

4)    Az adatkezelés időszaka:  A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

5)    Az adatkezelés folyamata:

 1. a) az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.
 2. b) az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.
 3. c) az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
 4. d) az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, mely csak az Adatkezelővel kapcsolatos szerződésekkel kapcsolatos álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

 1. Panaszkezelés

1) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett esetben a kezelt adatok a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kö- telező.

2) Panaszt

 1. a) az  tonio@karikatura.hu e-mail címen, lehetőleg  az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
 2. b) a  https://p ortrekarikaturak.hu  honlap „Kapcsolat” aloldalán található „Név”, „Üzenet”, „E-

mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a PANASZ szó feltűntetésével, vagy

 1. c) postai úton a Tóth Antal 2120 Dunakeszi,Posta u.11 címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

3)    Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatástásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszt szóban vagy írásban közölni kívánja.

4)    Az adatok kezelésének célja  a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint kapcsolattartás.

5)    Az adatkezelési határidő:  az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a másolati példányt a felvételüktől 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
A panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
A panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszámon kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során tartott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési/e-mail cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz rendben panasz kivizsgálása
maga a panasz. panasz kivizsgálása

6) Az Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követő harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

7)    Az adatkezelés folyamata:

 1. a) az érintett a maga által választott módon közli a panaszt az Adatkezelővel.
 2. b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
 3. c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja
 4. d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

1) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

2) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

3) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára.

be

 1. a) az Adatkezelő az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján

az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,

 1. b) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 2. c) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok által kéri.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

1) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatok elsődlegesen a jelen Szabályzat elején ajánlott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatást nem veszi igénybe.

2) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan mentésével szemben.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

1) Ön az Adatkezelő 1. pontban elérhető elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

 1. a) milyen személyes adatait,
 2. b) milyen jogalapon,
 3. c) milyen adatkezelési cél miatt,
 4. d) milyen forrásból,
 5. e) mennyi ideig kezeli,
 6. f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes

2) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által elérhető elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 1. Helyesbítéshez való jog
 2. Ön az Adatkezelő 1. pontban elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a módosítsa valamelyik személyes adatát (bármely módon módosíthatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
 3. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által elérhető elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 1. Törléshez való jog
 2. Ön az Adatkezelő 1. pontban elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.
 3. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt ha- táridő nem telt le. Ha azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által elérhető elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 1. Zároláshoz való jog
 2. Ön az Adatkezelő 1. pontban elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.
 3. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által létrehozott hatósági vagy bírósági eljárás szükséges, hogy a beadványt az kezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkeresése az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

 1. Tiltakozáshoz való jog
 2. Ön az Adatkezelő 1. pontban elérhető elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás továbbítaná, felhasználásával. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljára.
 3. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdek-ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattárazásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt

– átadjuk a Levéltár számára.

 1. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén
 2. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügyben.
 3. Ha a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni .

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu  Web: naih.hu

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert alapíthat az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása

szerint – a lakóhely szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  http://birosag.hu/torvenyszekek .

 

Jelen dokumentum 2021.11.01. dátummal lép és visszavonásig, vagy újabb szabályzat érvénybe lépéséig hatályos.

Budapest, 2021.11.01.